DỊCH VỤ GIÁM HỘ HỌC SINH

Dịch vụ giám hộ của Vietsing24h
17Th11

Dịch vụ giám hộ của Vietsing24h

Dịch vụ giám hộ Vietsing24h Giám hộ là việc cá nhân, tổ chức (sau đây gọi chung là người giám hộ) được pháp luật quy định hoặc được cử để thực hiện việc chăm sóc và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự (sau đây gọi chung là người được giám hộ)...

Tìm hiểu về qui định giám hộ tại Singapore
17Th11

Tìm hiểu về qui định giám hộ tại Singapore

Tìm hiểu về qui định giám hộ tại Singapore Theo qui định của luật pháp Singapore, tất cả các trường hợp dưới 18 tuổi đăng ký các chương trình học tâp tại đảo quốc về nguyên tắc phải có người giám hộ để thực thi trách nhiệm thay cha mẹ trong thời gian trẻ học tập tại Singapore...