Danh sách học sinh Vietsing24h thi đỗ qua các năm

Từ những ngày đầu Vietsing24h còn non trẻ, thì đây là động lực cho chúng tôi luôn cố gắng để đồng hành cùng các học sinh trên con đường chinh phục ước mơ du học.

Hãy cùng Vietsing24h nhìn lại danh sách các học sinh thi đỗ các trường công lập Singapore và SANYU qua các năm.

🎯  DANH SÁCH HỌC SINH THI ĐỖ CÔNG LẬP


2010 Trang Fajar Secondary
🔹 2011 Bui Bich Phuong S3 Riverside Secondary – Germany University
🔹 2011 Nguyen Tran Duc Huy S3 Marsiling Secondary – Serangoon JC
🔹 2011 Minh S1 Guang Yang Secondary – UK University
🔹 2011 Nguyen Bich Phuong S1 Sembawang Secondary
🔹 2011 Trung P4 Sembawang Primary
🔹 2011 Nguyen Thanh Nam P2 – NUS
🔸 2012 Duy Yishun JC - university in US (IT)
🔸 2012 Le Ngoc My Linh S2 Northview Secondary
🔸 2012 Nguyen Minh Hoang S2 Northview Secondary – Nanyang Polytechnic
🔸 2012 Tran Quynh Anh S1 Sembawang Secondary – Singapore Poly (Bio medical) - PSB
2013 Khun Phan Long P4 - Temasek Polytechnic 2018 (Hosp management)
🟣 2014 Hoang Tung Anh S2 Orchid Park Secondary
🟣 2014 Xuan Phuoc S2 Northland Secondary - Republic Poly ( Earospace Engineering)
🟠 2015 Nguyen Minh Hoang S1 Orchid Park Secondary – Catholic JC- NUS2021
🟠 2015 Pham Thi Bich Huyen S1 Northland Secondary- Singapore Poly 2019 – Australia Uni
🟠 2015 Tran Nam Hai S1 Navabase Secondary – US University
🟠 2015 Tran Ngoc Nam Phuong S1 Navabase Primary – US University
🟠 2015 Vu Dai Doanh S1 Orchid Park Secondary - Catholic JC 2019 - NUS
🟠 2015 Vu Duc Cong S2 Angmokio Secondary- Nanyang Poly 2018 - SMU
🟠 2015 Dinh Van Ky S1 Angmokio Secondary - Nanyang Poly 2019 - SIT
🟠 2015 Duong Trung Quan S2 Deyi Secondary - Nanyang Poly (IT)
🟠 2015 Lan Trang S2 Orchid Park Secondary - Nanyang Poly2018 (game design)
♦️ 2016 Pham Gia Khiem P5 Teck Ghee Primary – Catholic JC
♦️ 2016 Tran Tuan Bao S2 Orchid Park Secondary
♦️ 2016 Bui Huu Ha Vu S2 Deyi Secondary – US University
♦️ 2016 Ngo Viet Huong S3 Fazar Secondary – US University
♦️ 2016 Ngo Viet Hoang S1 Presbyterian Secondary - Anglo Chinese JC2021- US University
♦️ 2016 Hoang Quynh Anh S2 Deyi Secondary
🟢 2017 Tran Le Quoc Trung Republic Polytechnic – NTU 2021
🟢 2017 Tran Quoc Toan Kelvin S2 Northbrooks Secondary - Temasek Poly- SMU 2023
🟢 2017 Pham Nhat Truong Andy S1 Canberra Secondary
🟢 2017 Le Minh Phuong S2 Pasir Ris Secondary - Singapore Poly - SMU 2024
🟢 2017 Truong Thanh Long S2 Serangoon Secondary - Repulic Poly
✴️ 2018 Hoang Nam Khanh S2 Sembawang Secondary- US University
✴️ 2018 Do Tien Son Tony S2 Canberra Secondary – Republic Poly (Logistic Supply chain)
✴️ 2018 Tran Khoi Nguyen Alex S2 Northbrooks Secondary – RP 2021 (Bio Tech)- SIT 2024

✴️ 2018 Duong Minh Duc S2 Sembawang Secondary - Anderson Serangoon JC - NUS 2023
✴️ 2018 Nguyen The Bao Republic Polytechnic (earospace engineering)
🔹 2019 Le Ha Quynh Phuong Republic polytechnic (logistic and supplychain) - SIT 2023
🔹 2019 Nguyen Ngoc Doan Trang S2 Northbrooks Secondary
🔹 2019 Nguyen Tung Bach S2 Canberra Secondary – Republic Poly (Bio Tech)
🔹 2019 Vu Viet Quang Emilio S2 Northbrooks Secondary
🟣 2020 Pham Minh Chau S2 Northbrook Secondary
🟣 2020 Minh Anh S2 Marsiling Secondary
🟣 2020 Cao Nguyen Phuong Linh Alice S2 Canberra Secondary – Nanyang Poly(Nursing)
🟣 2020 Tran Duc Minh S1 Marsiling Secondary
2021 Nguyen Tran Anh Thu Sophie S1 Riverside Secondary
2021 Le Quang Minh S3 Canberra Secondary – Serangoon Anderson JC 2024
2021 Nguyen Mai Phuong Phoebe S2 Canberra Secondary
2021 Nguyen Phuong Linh Grace S2 Admiralty Secondary
2021 Tran Anh Kiet S2 Admiralty Secondary
🔴 2022 Pham Lam Son Ethan S2 Canberra Secondary
⭐️ 2023 Le Anh Tuan S2 Marsiling Secondary
⭐️ 2023 Pham Hong Thanh Nguyen S2 Canberra Secondary
⭐️ 2023 Nguyen Dinh Quang Anh Brian S1 Sembawang Secondary
⭐️ 2023 Le Ha Linh Tracy S3 Woodland Secondary
⭐️ 2023 Nguyen Khac Ming S3 Woodland Secondary
⭐️ 2023 Phan Hoang Nam S2 Northland
⭐️ 2023 Luu Khanh Minh S1 Whitley Secondary
✴️ 2024 Hoang Nguyen Lam Vu P4 Zhenghua Primary
✴️ 2024 Pham Xuan Bach S2 Yio Chu Kang Secondary
✴️ 2024 Do Ba Hoang Phuc John P3 St Stephen Primary
✴️ 2024 Lam Thi Bao Minh Jenny P3 Haig Girl Primary
✴️ 2024 Tran Han Tuyet Ngoc Elena P2 North Spring Primary

🎯 DANH SÁCH THI ĐỖ SANYU Adventist


2011 Nguyen Thu Phuong P2 – Nanyang poly - SIT 2024
🟠 2018 Ruan Chamei S3 - Singapore polytechnic 2021 (cyber security) – SIT 2024
🟠 2018 Truong Cong Vinh Jack S3 - Republic Polytechnic- SIT 2024 (Asean scholarship)
🟠 2018 Pham Hoang Mi S3 - Republic Polytechnic 2021 aerospace management) – SIT 2024
🟠 2018 Nguyen Duong Thu Hien S3 - Temasek Polytechnic 2021 (aerospace management)
🟠 2018 Nguyen Canh Quan S3 - Singapore Polytechnic 2021 – NUS 2024
🟠 2018 Doan Duc Anh S3 - James Cook University (finance and accounting management)
🔹 2021 Nguyen Wan Ni S3 – Temasek Polytechnic 2024
♦️ 2022 Nguyen Thuy Anh Sushi S2
♦️ 2022 Nguyen Thuy Duong Wasabi S3
♦️ 2022 Bui My Anh Duong Zue S3
🔹 2023 Nguyen Mai Anh Tricia S2
🔹 2023 Vuong Gia Huy S3
⭐️ 2024 Pham Xuan Bach S2
⭐️ 2024 Lien Le Trung Hoa Sonic P1

Danh sách vẫn đang được tiếp tục cập nhật.

Liên hệ với chúng tôi +65 6689 5598 hoặc đăng ký tư vấn tại đây