Bổ nhiệm 52 Hiệu trưởng mới vào năm học 2024

Năm học mới 2024, Bộ Giáo dục Singapore (MOE) sẽ luân chuyển và bổ nhiệm 52 Hiệu trưởng  (trong đó có 15 Hiệu trưởng mới) vào các trường JC, Trung học và Tiểu học. Việc luân chuyển Hiệu trưởng sẽ giúp họ có cơ hội củng cố công việc,  mở rộng và chia sẻ kinh nghiệm tốt nhất giữa các trường khi họ lãnh đạo.


Đối với 15 Hiệu trưởng mới được bổ nhiệm, đây là cột mốc quan trọng trong sự nghiệp khi họ được đảm nhận trách nhiệm lớn hơn với tư cách là người lãnh đạo giáo dục. Đối với 37 Hiệu trưởng được luân chuyển, đây là sự khẳng định sự tin tưởng của MOE vào khả năng của họ trong việc tiếp tục lãnh đạo và hướng dẫn giáo viên, nhân viên và học sinh trong các trường học.

Danh sách các trường thay đổi Hiệu trưởng:  

https://www.moe.gov.sg/-/media/files/news/press/2023/annex---appointment-and-posting-of-principals-2023.pdf

Liên hệ với chúng tôi +65 6689 5598 hoặc đăng ký tư vấn tại đây